Podstawowe pojęcia

 • AWB – Air Waybill: lotniczy list przewozowy, dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika i zawarcie umowy przewozu.
 • B/L (BOL) – Bill of Lading: morski list przewozowy, potwierdzenie przyjęcia ładunku na statek i zobowiązanie do wydania go w porcie przeznaczenia.
 • CMR – Międzynarodowy list przewozowy: dokument potwierdzający zawarcie umowy o przewóz ładunku.
 • FCL – Full Container Load: ładunek całokontenerowy, wypełniający cały kontener.
 • FTL – Full Truck Load: ładunek całopojazdowy, wypełniający całą powierzchnię ładunkową pojazdu.
 • Incoterms: międzynarodowe reguły handlu, określające warunki sprzedaży i transportu produktów od sprzedawcy do nabywcy.
 • Spedycja: działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków i wykonywaniu dodatkowych czynności związanych ze specyfiką zlecenia.
 • TEU – Twenty-foot Equivalent Unit: jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp, często używana w odniesieniu do portów i statków.
 • FEU – Forty-foot Equivalent Unit: jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 40 stóp, równoważna 2 TEU, stosowana jako jednostka przeliczeniowa.
 • Handling: załadunek i rozładunek towarów w magazynach i na środkach transportu.
 • Paletyzowanie: układanie towarów na paletach, optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej i zapewniające większą stabilność przewożonych ładunków.
 • Etykietowanie: nanoszenie etykiet na towary w celu ułatwienia ich identyfikacji i kontroli nad obrotem.
 • LCL – Less than Container Load: ładunek drobnicowy, który nie wypełnia całego kontenera, przewożony wspólnie z innymi ładunkami.
 • LTL – Less than Truck Load: ładunek częściowy, który nie wypełnia całej powierzchni ładunkowej pojazdu, przewożony wspólnie z innymi ładunkami.
 • Groupage: usługa łączenia drobnych przesyłek od różnych nadawców w jednym pojeździe, aby zoptymalizować koszty transportu.
 • Door-to-door: usługa transportu od drzwi do drzwi, obejmująca odbiór towarów od nadawcy i dostarczenie bezpośrednio do odbiorcy.
 • Cross-docking: proces szybkiego przeładunku towarów między pojazdami lub kontenerami bez konieczności magazynowania.
 • TIR – Transports Internationaux Routiers: system międzynarodowego transportu drogowego oparty na konwencji TIR, ułatwiający przewóz towarów przez granice i odprawy celne.
 • Intermodalny transport: łańcuch logistyczny, w którym towary są przewożone za pomocą różnych środków transportu (np. morskiego, kolejowego, drogowego) bez konieczności przeładunku towarów.
 • Container tracking: system śledzenia kontenerów w czasie rzeczywistym, umożliwiający monitorowanie przesyłek na każdym etapie transportu.
 • Short Sea Shipping: transport morski na krótkich dystansach, obejmujący przewóz towarów między portami w ramach jednego kontynentu.
 • Ro-Ro (Roll-on/Roll-off): metoda przewozu towarów (szczególnie pojazdów) na statkach, które są załadowane i rozładowane za pomocą kołowych platform lub ramp.
 • HUB: centralny punkt dystrybucyjny, w którym towary są przeładowywane, sortowane i redystrybuowane do ostatecznych odbiorców.
 • 3PL (Third-Party Logistics): usługi logistyczne świadczone przez zewnętrzne firmy, które obejmują transport, magazynowanie, załadunek/rozładunek, zarządzanie zapasami i inne czynności związane z dystrybucją towarów.
 • 4PL (Fourth-Party Logistics): usługi logistyczne wykonywane przez firmę zarządzającą całym łańcuchem dostaw, w tym koordynacją i zarządzaniem podmiotami 3PL.